naar top button

Samenwerking
in ZaVie

kbo compact logo

Samenwerken in zaVie

Wie is zaVie, wat doet zaVie
en voor wie zijn we er?

Onze provinciale KBO heeft nauwe contacten met zaVie, een organisatie voor zorg, aandacht en ondersteuning voor iedereen en in de hele provincie. Bestuurlid Heleen Teuben, zij zegt het zo: “We werken binnen zaVie aan verbinding tussen allerlei instanties, aan krachtenbundeling.” onderstaande tekst geeft een overzicht van de organisaties die binnen zaVie samenwerken en hun inzet.

Belangenbehartiger

Wij zijn dé belangenbehartiger voor én van alle mensen die zorg, aandacht en ondersteuning nodig hebben in de provincie Groningen. zaVie staat voor zorg en aandacht Voor iedereen. De nadruk ligt op Vie met een hoofdletter V: het leven. Wij staan namelijk positief in het leven en geloven in de kracht van mensen zelf!

Missie

Wij staan voor het verbeteren van de maatschappelijke positie en kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking (en/of verslavingsproblematiek), chronisch zieken, senioren en - uiteraard - hun familieleden/mantelzorgers'.

Visie

Wij gaan voor een
samenleving waarin:

  • Iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is;
  • Voor ieder een plek is;
  • Iedereen gelijkwaardig mee kan doen;
  • Ieders talent wordt gezien, gehoord en ingezet.

Doelgroep

Wij zijn er voor inwoners van de
provincie Groningen die:
  • door wat voor beperking dan ook tegen problemen oplopen;
  • hierdoor niet meer mee kunnen doen in de samenleving;
  • zorg, aandacht en/of ondersteuning nodig hebben.

Kernactiviteiten

Onze collectieve belangenbehartiging bestaat uit:

signalering
We signaleren knelpunten in de zorg en gaan op zoek naar oplossingen; voorlichting en scholing: we bieden informatie en scholing aan onze achterban en vrijwilligers; herstel, ontwikkeling en inzet ervaringen: we geven onze vrijwilligers de mogelijkheid om eigen kunnen en kracht te (her)ontdekken, hun ervaringen te delen, te bundelen en in te zetten; netwerkvorming: we werken aan een netwerk met én voor de achterban.

Kantoor zaVie
Centraal in de activiteiten staat ons "Kantoor zaVie": met acht werkplekken en gebruik van vergaderruimtes en faciliteiten; waar vrijwilligers en medewerkers uit alle doelgroepen van zaVie samenkomen om te werken aan onze doelstellingen; waarin ruimte is voor ontmoeting, lotgenotencontact, ervaringsverhalen, signalering, voorlichting, ontwikkeling en herstel; waar ieders talent wordt gezien, gehoord en ingezet!

Werkwijze

Wij zoeken zoveel mogelijk de samenwerking:altijd met onze achterban, de inwoners van de provincie Groningen; waar mogelijk met onze vaste samenwerkingspartners: Zorgbelang Groningen en Platform Hattinga Verschure; daarnaast willen we gesprekspartner zijn van alle in de provincie Groningen bij zorg en ondersteuning betrokken partijen: provincie, gemeenten, zorgaanbieders en zorgverleners, de zorgverzekeraar, instellingen voor onderwijs en onderzoek, en andere belangengroeperingen.

Ontstaan

Wij zijn medio 2018 ontstaan uit een fusie van:

- De Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) - provincie Groningen;
- De Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen (PCG);
- Het Provinciaal GGz-Belangenplatform Groningen;
- Het Verstandelijk Gehandicapten-Belangen Platform Groningen.