KBO speerpunt
zingeving

Zingeving

Senioren hebben levenskunst, kracht en wijsheid. Wij stimuleren en ondersteunen senioren bij de inzet daarvan in vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dat is zowel zinvol als zingevend. Daarnaast helpen we ook bij het zoeken naar zingeving als je te maken krijgt met kwetsbaarheid rond het ouder worden, eenzaamheid, vragen rondom het levenseinde en andere levensvragen. Levensvragen
Er is steeds meer oog voor de betekenis van religie, spiritualiteit en geestelijk zorg. Vaak wordt daarbij teruggewezen naar de kerk. Omdat niet-kerkelijke senioren ook levensvragen hebben, is het zaak van deze specifieke zorg een publieke zaak te maken. Het is belangrijk dat geestelijke verzorging volwaardig deel gaat uitmaken van het basispakket van de zorgverzekering.

Geestelijke verzorging

Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met (soms ingrijpende) veranderingen. Een relatie die eindigt, het verlies van werk of gezondheid of afscheid van een naaste. Deze veranderingen brengen levensvragen met zich mee, of zetten je aan het denken over de toekomst. Het kan dan prettig zijn om te praten met iemand die hiervoor speciaal is opgeleid. Een vertrouwelijk gesprek met een geestelijk verzorger kan opluchten, ondersteuning geven bij het nemen van belangrijke beslissingen of nieuw perspectief bieden om weer verder te kunnen.

Als u thuis woont kunt u begeleiding krijgen van een geestelijk verzorger. Geestelijke verzorging thuis is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij vragen over het leven. Voor mensen van 50 jaar en ouder wordt een aantal gesprekken vergoed. Vraag een gesprek aan via het landelijk nummer Zingeving en levensvragen: 085 - 00 43 063.

Eenzaamheid

Eenzaamheid onder senioren is een maatschappelijk probleem waar we ons gezamenlijk zorgen om maken. Het kan onder andere leiden tot psychische problemen zoals angst en depressieklachten, maar ook fysieke klachten. Andere mogelijke gevolgen zijn vervuiling, overlast en betalingsachterstanden. Voor het welzijn van senioren is het noodzakelijk hen uit het isolement te halen. Eenzaamheid is helaas niet eenvoudig op te lossen. KBO werkt op verschillende manieren en op allerlei plaatsen aan het tegengaan van eenzaamheid. Omzien naar elkaar
In het maatschappelijk debat zou 'omzien naar elkaar' een belangrijke plek moeten krijgen.

De uitdaging van de toekomst is om in lokale buurten onderlinge zorg verder vorm te geven. Om zo voor elkaar te zorgen en voor elkaar van betekenis te kunnen zijn. Samen met kerken, verenigingen, welzijnsorganisaties en thuiszorginstellingen. Jonge senioren spelen hierin al een grote rol die verder versterkt kan worden.

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk geeft zin aan het leven, het vergroot je sociale netwerk en geeft energie en vreugde. Duizenden leden van KBO zetten zich als vrijwilliger in voor de vereniging. Zij vervullen bestuursfuncties, bezorgen maandelijks het ledenmagazine, bezoeken zieke leden, helpen senioren met het invullen van hun belastinggegevens, zijn vrijwillig ouderenadviseur, geven voorlichting over veiligheid, leren senioren omgaan met een tablet, maken de lokale nieuwsbrief en nog veel meer.

Ambassadeurs Positieve Gezondheid

De Ambassadeurs Positieve Gezondheid helpen mee om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in Nederland te verspreiden. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. √Čn om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Kijk op de Academie voor meer informatie.

Het project 'Ambassadeurs Positieve Gezondheid' is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Brentano en het Ministerie van VWS.